داعی ابوعبدالله خادم

در داعيان اسماعيليه ايران آمده است:

اولين رهبر دعوت اسماعيلي در خراسان ابوعبدالله خادم است كه مقر اصلي وي در نيشابور بوده و از آنجا نايباني به ساير شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر اعزام مي كرد. 359/156

. . . با اين حال به نظر مي رسد كه اولين داعي در خراسان ابوعبدالله خادم در سالهاي آخر قرن سوم در نيشابور ظهور كرد.

جانشين او (ابوسعيد الشعراني) بود كه در سال 307 وارد آن شهر شد. 108/11

در تاريخ نهضتهاي فكري ايرانيان آمده است:

در مورد داعيان خراسان نيز مانند داعيان ناحيه جبال فهرست رسمي مرتبي در دست است، بدين ترتيب ابو عبد الله خادم، ابو سعيد الشعراني، حسين بن علي مرو رودي، نسفي.

. . . مقريزي مي گويد: ابوعبدالله خادم دعوت اسماعيليه را در خراسان آغاز كرد . . .  نوشته است او نخستين داعي خراسان بود در روايت مغشوش رشيدالدين فضل الله هم نام او به چشم مي خورد متأسفانه تاريخ آمدن او را به خراسان  به درستي نميتوان معين كرد ولي چون جانشين وي ابوسعيد شعراني احتمالا در سال 307 هجري به امر دعوت خراسان منصوب شده ابوعبدالله مي‏بايستي در سالهاي آخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجري متصدي آن بوده باشد.

داعيان اسماعيلي از حدود سال 260 هجري در بسياري از ايالات اسلامي به فعاليت مشغول بوده اند. 205/324

. . . در حقيقت اين دعوت باطنيان خراسان از قرن سوم هجري آغاز شد ابوعبدالله خادم آنرا در همان اواخر قرن سوم در نيشابور آغاز كرد. 329/63

. . . داعيان اسماعيلي از قرن سوم در ايران دست به فعاليت زده حدود سال (286هـ ق)در اطراف ري نزديك تهران ظاهر شدند اولين رهبر دعوت اسماعيلي در خراسان ابوعبدالله خادم است كه مقر اصلي وي در نيشابور بوده از آنجا نايباني به ساير شهرهاي خراسان وماوراءالنهر اعزام مي كرد. 359/156

“فراي” نوشته است: داعيان اسماعيليه، كمي پيش از سال 900 (286 هـ . ق) در غرب ايران در اطراف ري، نزديك تهران حاليه، ظاهر شدند. كمي بعد از اين سال، نخستين رهبر دعوت در خراسان به نام “ابوعبدالله الخادم” در مآخذ، نام برده شده است. مقرّ وي نيشابور بود.


Tagged as: , , ,