تشریف آوری والاحضرت آقاخان چهارم امام اسماعیلیان جهان ، درکابل

عصر امروز( یکشبنه 8 عقرب ) والاحضرت شهزاده  کریم آقاخان چهارم چهل ونهمین امام وپیشوای عظیم الشان اسماعیلیان جهان ، درکابل تشریف آورد.

والاحضرت  کریم آقاخان ، دراین سفر با  مقامات عالی رتبۀ دولت افغانستان روی موضوعات مهم از جمله بازسازی، حفظ ارزشهای  فرهنگی وتاریخی و مساعدت های شبکۀ انکشافی آقاخان درافغانستان دیدار مینماید.

به  اساس گزارشها درنخست  والاحضرت  کریم آقاخان با حامدکرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات نموده است ، دراین ملاقات رئیس جمهور ضمن قدردانی از کمک های معنوی ومادی حضرت امام درامور بازسازی افغانستان خواهان تدوام همکاری شان شده است.

همچنان گفته شده است که والا حضرت ، درجریان این سفر آسیائی اش از تاجکستان نیز بازدید نموده وضمن ملاقات بامقامات عالیرتبۀ دولتی تاجکستان برخی پروژه های که ازسوی شبکه انکشافی آقاخان درتاجکستان سرمایه گزاری شده است افتتاح مینماید.

سخنور