Tag archive for ‘ابن هیثم’

دانشمند بزرگ حضرت ابن هیثم

دانشمند بزرگ حضرت ابن هیثم

 ابو علي حسن ابن هيثم یکی دیگر از ستاره های درخشان آسمان علم ومعرفت است که در دوران خلفای فاطمی تحت ارشادات امام وقت خدمات شایانی را به جامعۀ انسانی انجام داده است، این فیلسوف ودانشمند بزرگ اسماعیلیه  كه در تاريخ اروپا از او بعنوان« الهازن» ياد شده ، يكي از بزرگترين علما و دانشمندان […]