Tag archive for ‘نزار قهستانی’

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی

مبارز نستوه و متفکر بزرگ قهستانی

نزار قهستانی ازجمله بزرگان ومبارزین نامدار فرقه اسماعیلیه است که در زمان حاکمیت سیدنا حسن صباح درایران ، به عنوان یکتن از فرمانروایان سرشناس آن روز گار درتاسیس نظام اسماعیلیه درخراسان زمین نقش مهم را ایفا نموده است وبرگهای تاریخ پربار الموت والموتیان با فداکاری های این مرد بزرگ آذین یافته است. حکیم سعدالدین بن […]