داعی بزرگ ابن حوشب

ابو عبد الله شيعي پيشواي داعيان اسماعيلي در مغرب بود ابو عبد الله كه قبيله كتامه را به كيش اسماعيلي در آورده بود به نجات مهدي شتافت وبا لشگرياني مهدي را از زندان آزاد ساختند وبا وي بيعت نمودند (296 ه ق ) سپس ابو عبد الله شيعي امام را بر ستوري نشانيده درميان قبيله كتامه ندا در داد هذا امامتم ، هذا امام الحق ، هذا هو المهدي ، يعني اين امام شماست اين امام راستين است واين همان مهدي است.241/409

از پيش گفتيم كه احمدبن عبد الله ميمون، ابن حوشب را به يمن فرستاد و او به قلعه لاعه به جنوب صنعا مقام گرفت و بسيار كس از مردم يمن بدست وي اسماعيلي شدند. و قلعه ها استوار كرد و بر والي عباسيان و اميران يمن چيره شد و دعوتگران به همه يمن و بحرين و يماسه و سند و هند و مصر فرستاد. اتفاقاً در همان ايام حلواني و ابو سفيان كه دعوت افريقا محول ايشان بود بمردند، و ابن حوشب ابو عبد الله شيعي را به سفر آن ديار ترغيب كرد، و به مكه رفت و با حاجيان كتامه كه شهري در الجزاير بود آشنا شد و با ايشان تا مصر رفت و همه را مجذوب ساخت و از او خواستند  تا به كتامه رود و او بپذيرفت و در آنجا بفج الاخيار به كوهستان ايكجان به نزديكي قستنطنيه مقام گرفت و به كمك مردم كتامه و قبايل مجاور به نشر دعوت پرداخت. ابراهيم اغلبي مي خواست ابو عبد الله را به صف خويش برد و چون نشد نيرويي به گرفتن او فرستاد. (287 ه ق) كه كاري نساخت و نيروي ديگر فرستاد كه شكست خورد پس آمد. 177/6

ابن حوشب وابن الفضل هر دو از شيعيان امامي اثني عشري بودند كه عده اي ديگر بعد از غيبت كبري از آن مذهب رويگردانيدند وقبول دعوت اسماعيليه را كردند.

ابن حوشب خود را منصور لقب داد وبه تمامي نواحي يمن وبحرين ويمامه وسند وهند ومصر ومغرب داعيان بفرستاد

فرستنده (نظام الدین معصومی )


Tagged as: , , , ,