احتجاجیه ی شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان

احتجاجیه ی شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان در مورد قلمداد نام  جناب الحاج سید منصور نادری درلست غاصبین زمین

شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان در مورد قلمداد نام  جناب الحاج سید منصور نادری درجملۀ غاصبین زمین  از سوی ( کمیسیون خاص مطالعه وبر رسی اعمال حکومت ولسی جرگۀ) که به تاریخ  27میزان سال جاری منتشر شد؛ احتجاج نموده آنرا  یک دروغ محض ، یک توطیۀ سیاسی در آستانۀ انتخابات وترور شخصیت  ایشان دانسته ، چنین اقدام عجولانه ، بی سنجش وقضاوت بر عکس  کمیسیون مذکور راشدیدآ   تقبیح و محکوم    کرده  ؛ دلایل ذیل رابه رد آن  به اطلاع   همو طنان عزیز ، وکلای معظم پارلمان  ورسانه های محترم  ارایه می دارد:

1-         در این گزارش که  موضوع زمین های دشت شور ولسوالی نهر شاهی شهر مزار شریف  به نام غصب وانمود گردیده   ؛ وضاحت داده می شود  که این زمین بکر وبایر در زمان حکومت داکتر نجیب الله طبق  حکم شماره    1203 مورخ 31/5/1368 شورای وزیران ،بنا به پیشنهاد جلالتماب سید منصور نادری  به یک تعداد اشخاص بی بضاعت  و بیجا شدۀ چندین ولایت  که در جنگ ها  جدآ خساره مند شده بودند  در نظر گرفته شده بود  که  قیمت آن حاوی مبلغ 56 میلیون افغانی طبق آویز دست داشته به خزانه دولت تحویل   گردید ولی در سال ها ی نخست انقلاب اسلامی به نسبت نا امنی ها توزیع  آن معطل  ماند   تا اینکه  طبق حکم تاریخی 15/11/1376  استاد شهید پروفیسور برهان الدین  ربانی رئیس جمهور وقت ، قباله شرعی  آن به اسم چهار نفر که از دوصد خانواده نماینده گی میکردند در محکمه اجرا شد ولی با آمدن طالبان باز هم زمین توزیع نگردیدوسپس در  زمان دولت  موقت محترم حامد کرزی بنا به پیشنهاد شماره 199 مورخ 3/8/1391 وزارت زراعت عنوانی مقام ریاست جمهوری وحکم شماره 5030  مورخ 13/8/1391ریاست جمهوری عنوانی مراجع چند گانه دولتی ، حکم تصفیۀ زمین مذکور   صادر   گردید که بازهم بنا به فساد گسترده ونبود نظم  اداری  ،  زمین مذکور به دسترس مستحقین  قرار نگرفت وحتی این زمین ها تحت غصب مافیای زمین قرارگرفته است.

    پس معلوم نیست که منظور از نشر نام  جناب الحاج سید منصور نادری در لست غاصبین زمین چیست ؟ آیا کمیسیون بر رسی ولسی جرگه  معنا ومفهوم غصب را نفهمیده  یا آشکارا در صدد خدشه دار ساختن نام  ایشان کمر بسته اند ورنه هرکسی می تواند بداند که غصب زمین دولتی یا شخصی عبارت از پروسه ی است که شخص  غاصب آنرا بدون اسناد  ومدارک قانونی  وبه زور قدرت سیاسی وتفنگ به تصرف آورده بالای آن بلند منزل ، شهرک ، فارم ، فابریکه ویا چیزی دیگر اعمار نموده وعملآ بر آن تصرف داشته باشد . اگر کمیسیون یانهاد های دولتی مدارکی دارند که یک بسوۀ این زمین در غصب جناب سید منصور نادری قرار دارد وبالای آن تصرفات نموده باشد  از طریق رسانه ها ویا از هر طریق دیگر به اطلاع عامه برسانند  در غیر آن واضحست که قضاوت کمیسیون یک  قضاوت بر عکس بوده  وبه عوض که از حقوق غصب شده ما به حیث اتباع کشور گزارش می داد  ؛ بر عکس مغصوب را غاصب معرفی نموده است که باعث رنجش خاطر پیروان ودوستان الحاج سید منصور نادری گردیده است .

2-         علاوه از زمین دشت شور که با وصف داشتن قباله و آویز بانکی در طی چندین رژیم به دسترس ما قرار نگرفته است  ؛یک تعدا دخانه ها وزمین های  مردم اسماعیلیه  در دشت خواجه الوان ولایت بغلان  که در سال های جنگ ،ساحه را ترک  کرده اند  ؛ نیزتحت غصب غاصبین قرار گرفته وطی چندین سال دعوای آن در محاکم و چند بار در مشرانو جرگه تحت  دوران بود و از طرف محکمه نیز  حقوق ما تثبیت شد  با آنهم تا حال خانه وزمین خود را در شهرک خواجه الوان به دست نیآورده ایم  وکمیسیون محترم ولسی جرگه  در حالیکه از این غصب هیچ نامی نبرده است .  همچنان عدم موفقیت  ویا تعصب  حاد برخی اعضای  این کمیسیون را نشان می دهد.

3-          بازهم زمین  ها وخانه های مردم اسماعیلیه که در زمان طالبان از دشت کیله گی  ولایت بغلان متواری گردید ند  تا حال در قید غاصبین قرار دارد ، حکومت محلی وهیچ مرجع دیگری آنرا مسترد نکرده که کمیسیون بر رسی ولسی جرگه از این ناحیه نیز چشم پوشی نموده  و نامی از زمین ها وجایداد های غصب شدۀ ما نبرده است.

4-          ومی آییم در خصوص غصب  صد ها خانه به شمول منزل  مسکونی الحاج سید منصور نادری درشهر آرام پلخمری  ودر زیر عینک والی ولایت که با وصف احکام  ستره محکمه وسایر مقامات دولتی تا هنوز این خانه ها  از قید غاصبین رهانیده نشده است  ؛عقل وتعمق در کار است که جناب سید منصور نادری یک شخصیت ملی وروحانی وطرف اعتماد واحترام مردم  و برای حفظ نظم دولتی و حوصله مندی اش تا هنوز خانۀ شخصی خود را  از چنگ غاصبین  در پلخمری خلاص نکرده  چه رسد به اینکه برودبه  شهر مزارشرف،  هزاران جریب زمین را بدون دلیل ومدرک قانونی  تصرف  یا غصب  نموده باشد .

5-         جناب الحاج سید منصور نادری با اینکه غاصب هیچ زمینی نیست بلکه  تعداد زیاد زمین های موروثی وشخصی خود را به طور رایگان به اشخاصی داده است که در اثر جنگ ها ی داخلی بی خانمان شده ا ند وایشان هیچ ضرورتی به غصب زمین ها این بدنام ترین پدیدۀ امروزی  ندارد .

 پس کمیسیون بر رسی ولسی جرگه با بسیار بی مسولیتی  بدون دلیل و ثبوتی  ودر نظر نگرفتن مکتوب  11019مورخ 17/4/1392وزارت زراعت  که به این کمیسیون مواصلت نموده که  جناب سید منصور نادری ، غاصب زمین تلقی نمی گردد ؛ نام یک وکیل همکار خود را در لست سیاه غاصبین شامل  نموده که اعلان آن در رسانه ها وشخصیت وی را خدشه دار ساخته و ما خواهان اعادۀ  حیثیت جناب موصوف می باشیم  .

    بناً ما ازمراجع دولتی،  مجلسین پارلمان کشور به شمول مطبوعات و جامعه مدنی خواهان تشکیل یک هیات حقیقت یاب در مورد بر رسی دقیق ، علمی و قانونی زمین دشت شور  وخواهان بر رسی غصب تمام جایداد  های مردم اسماعیلیه درولایت  بلخ وبغلان می باشیم  و از حکومت و رسانه ها تقاضا داریم هرجاییکه به قول کمیسیون از سوی الحاج سید منصور نادری غصب شده باشد به مردم نشان دهند و نیز  چهره های بعضی اعضای  کمیسیون خاص مطالعه وبر رسی اعمال حکومت ولسی جرگه را که خود غاصبین  اصلی زمین ویا همدست غاصبین  ویا  هم غرق در فساد  اند را به مردم  افشا نمایند زیرا بعضی اعضای این کمیسیون با گزارش کاذب شان خواسته است ؛ رد پای غاصبین اصلی زمین که خود درآن  دخیل   می باشند  را گم نموده ذهنیت مردم ، حکومت ومطبوعات را به استقامت های دیگری سوق  دهد تا در آستانۀ انتخابات با تخدیر شخصیت های ملی ومردمی استفادۀ سوء سیاسی نموده وخود شانرا با ریا وتظاهر مدافع حقوق مردم ومبارزین صف اول غصب وفساد در کشور معرفی کنند.

درخاتمه شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان خاطرنشان میدارد هرگاه این اتهام دروغین از طریق یک کمیسیون حقیقت یاب که دربالا ذکر شد روشن نشود و کمیسیون بررسی ولسی جرگه ادعاهای خود را ثابت نکند و یا این اتهامات را پس نگیرد، مردم اسماعیلیه به نسبت این ادعاهای ناحق و رهایی ملکیت های شان از غصب اشخاص مافیایی ،درمرکز و چندین ولایت کشور دست به تظاهرات گسترده خواهند زد که مسوولیت و عواقب بعدی آن به دوش ریاست محترم ولسی جرگه شورای ملی خواهد بود.با احترام

 شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان